English to Vietnamese | Làm thế nào để nói tiếng anh

English to Vietnamese | Làm thế nào để nói tiếng anh

Tôi hy vọng phần này sẽ mang lại lợi ích cho người Việt Nam quan tâm đến việc học tiếng Anh, hoặc những người chỉ quan tâm đến việc học một số từ rất phổ biến và hữu ích bằng tiếng Anh.

I hope this section will benefit the Vietnamese people interested in learning English, or those just interested in learning some very common and useful words in English.

Đây là biểu đồ của một số từ rất cơ bản nhưng quan trọng bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà tôi muốn bạn có, sử dụng và lưu vào điện thoại của bạn để nghiên cứu và sử dụng trong tương lai.

Here is a chart of some very basic but important words in Vietnamese and English that I want you to have, use, and save to your phone for study and future use.

Click here to download the chart | Nhấp vào đây để tải xuống biểu đồ


 

Learn to Speak, Read, and Write in English | Học Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Anh

 

Click here to see the entire playlist | Nhấp vào đây để xem toàn bộ danh sách phát video tuyệt vời này
 

CÁCH NÓI TIẾNG ANH HAY (PART 1) I TIPS ON SPEAKING ENGLISH

 

(PART 2) CÁCH NÓI TIẾNG ANH HAY I TIPS ON SPEAKING ENGLISH

 

 

Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản [Lesson 1-20]

 

 
Click here to see the entire playlist | Nhấp vào đây để xem toàn bộ danh sách phát video tuyệt vời này

Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Anh

 

 

I feel really confident that for Vietnamese people, if they want to learn English, they can very easily. There are so many resources available online that if you will just commit to learning English, keep trying, keep writing out your vocabulary words and practicing, you will know English very soon!

Tôi thực sự cảm thấy tự tin rằng đối với người Việt Nam, nếu họ muốn học tiếng Anh, họ có thể rất dễ dàng. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến nếu bạn chỉ cam kết học tiếng Anh, tiếp tục cố gắng, tiếp tục viết ra các từ vựng và thực hành, bạn sẽ biết tiếng Anh rất sớm!

Free English School for Vietnamese children and adults online

Trường tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và người lớn Việt Nam trực tuyến

Return to Englishtoasianlanguages.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!